Апликација за е-банкарство (физички лица)

Внесете ги Вашите податоци со печатни латинични букви

Име и Презиме
 
ЕМБГ
   
Контакт телефон
   
E-mail
   
Експозитура за достава
 
Адреса на живеење
 
Е-маил адреса поврзана со сертификат од КИБС/Телеком

Пополнете само доколку веќе имате КИБС/Телеком сертификат и сакате да го поврзете е-банкарството со истиот сертификат.

 
Согласност за правилата и условите Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривичнаодговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за електронско банкарство и дигитален сертификат. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката