Апликација за Дозволено пречекорување на сметка-FlexFund

Oваа апликација важи за сите заинтересирани лица со минимум месечни примања од 30.000 ден. Максимален износ за апликација е висината на две месечни плати (редовни примања)

Внесете ги Вашите податоци со печатни латични букви

Име и презиме
 
ЕМБГ
   
Контакт телефон
 
Е-mail
   
Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за апликација за кредит. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката