Апликација за кредит инвестирање

Внесете ги Вашите податоци со печатни латични букви

Име и презиме
 
Износ на кредитот во ЕУР
 

Износот на кредитот може да биде од 10.000 – 30.000 ЕУР

ЕМБГ
   
Контакт телефон
 
Е-mail
   
Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за апликација за кредит. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката