Апликација за MasterCard Busines

Внесете ги Вашите податоци со печатни латинични букви

Име и презиме
 
Ве молам за потврда на Вашето име и презиме
 
ЕМБГ
   
Експозитура за достава на картичка
 
ЕМБС на фирма
 
Даночен број на фирмата
 
 
Контакт телефон
 
Е-mail
   
Адреса на фирма
 
Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за апликација за кредит. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката