Апликација зa MasterCard Debit

Внесете ги Вашите податоци со печатни латинични букви

Име и презиме
 
Ве молам за потврда на Вашето име и презиме
 
   
Валута на главна сметка со која би сакале да биде поврзана сметката

 
Картичките на ПроКредит Банка се мултивалутни и може да се поврзат со една сметка во МКД и една сметка во ЕУР. Вие одбирате една главна сметка која е поврзана со платежните операции на пос терминалите во земјата и странство, а пристап до средствата на другата сметка имате на банкоматите на ПроКредит Банка во скоп на зоните 24/7 и на е-банкарство
Експозитура за достава на картичка
 
 
 
ЕМБГ
   
Контакт телефон
 
Е-mail
   
Адреса на живеење
 
Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за апликација за кредит. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката