Апликација за отварање Орочен депозит

Внесете ги Вашите податоци со печатни латинични букви

Име и Презиме
 
Валута на вашата заштеда

 
Износ за орочување
 
 
Период за орочување 
ЕМБГ
   
Контакт телефон
   
E-mail
   
Согласност за правилата и условите
Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за отворање на Флекс Заштеда – Flex Save. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката