Извештаи и податоци

ИЗВЕШТAИ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА ДЕН 31.12.2017 ГОДИНА

(податоците се објавени на ден 15.05.2018)