EKO kreditim

Për kë

ndërmarrje të certifikuara të vogla dhe të mesme

Destinimi

investime në mjete bazë ose mjete qarkulluese

Valuta

MKD

Afati i kthimit

deri në 120 muaj për mjete fikse; deri në 36 muaj për mjete qarkulluese 

Minimum përvojë

12 muaj

Grejs periudhë

deri në 6 muaj

Pjesëmarrje në investim

/

Mënyra të shpagimit

këste mujore

Shkallë fikse vjetore e interesit

prej 6,25%

Sigurim

garantues – pronari i biznesit, garantues, mjete të luajtshme ose pronë të paluajtshme

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim

letërnjoftimi i drejtuesit, gjendja vijuese jo më e vjetër se 6 muaj

LARTËSIA E INTERESIT VARET NGA DISA INDIKATORË SI SHUMA E KREDISË, PERIUDHA E KTHIMIT DHE LLOJI I SIGURIMIT

Shembull

Qëllimi i kredisë

furnizim me makinë (investim në mjete fikse)

Shuma

3,000,000 MKD

Valuta

MKD

Afati i kthimit

120  muaj

Shkalla vjetore e interesit

7%

Kësti mujor (pjesa kryesore dhe interesi)

34.833 MKD

Shembull

Qëllimi i kredisë

furnizim me lëndë të para (investim në mjete qarkulluese)

Shuma

600,000 MKD

Valuta

MKD

Afati i kthimit

48  muaj

Shkalla vjetore e interesit

7%

Kësti mujor (pjesa kryesore dhe interesi)

14.368 MKD

 


Vlerat e llogaritura janë ke karakter informativ dhe nuk janë të obligueshme për ProCredit Bankën. Për llogaritje zyrtare ju lutemi drejtohuni në degën më të afërt të ProCredit Bankës.
 
 
21.02.2018
  • EUR 61,35 61,6650 61,80
  • USD 0 49,9716 0
  • CHF 0 53,4498 0
  • GBP 0 69,9388 0