За кого

индивидуални земјоделски производители и претпријатија кои извршуваат земјоделска дејност

Намена

купување на нова земјоделска механизација

Износ

до 50.000 ЕУР

Валута

ЕУР

Рок на отплата

72 месеци

Минимум искуство

12 месеци

Грејс период

до 6 месеци

Учество во инвестицијата

од 20%

Начин на отплата

месечни, квартални, полугодишни и годишни рати со можност за нееднаков план на отплата

Годишна фиксна каматна стапка

од 7%

Обезбедување

опремата што е предмет на купување или хипотека

Потребна документација за апликација

- за апликант правно лице: лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 6 месеци
- за апликант физичко лице: лична карта
- про-фактура од овластен дистрибутер на земјоделска механизација

ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Пример

Цел на кредитот

купување на трактор

Износ

10.000 ЕУР

Валута

ЕУР

Рок на отплата

72 месеци

Годишна каматна стапка

7%

Месечна рата (главница и камата)

170 ЕУР

Калкулатор за кредити


Пресметаните вредности се од информативен карактер и не се обврзувачки за ПроКредит Банка. За официјални пресметки Ве молиме обратете се во најблиската експозитура на ПроКредит Банка.

15.10.2018
  • EUR 61,30 61,4933 61,80
  • USD 52,05 53,1306 54,05
  • CHF 52,30 53,6123 54,90
  • GBP 69,00 70,1658 71,40
  • CNY 5,85 7,6825 7,85