Банка за мојот бизнис

За кого

мали и средни претпријатија

Намена

премостување на краткорочен ликвидносен јаз помеѓу набавка на стоки и наплата на фактури

Валута

МКД/ЕУР

Рок на отплата

до 12 месеци

Минимум искуство

12 месеци

Грејс период

/

Учество во инвестицијата

/

Начин на отплата

- главницата се враќа според можностите на компанијата, но не подоцна од денот на доспевање

Годишна фиксна каматна стапка

од 5,5%

Обезбедување

подвижни предмети или недвижен имот

Потребна документација за апликација

лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 3 месеци

ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Пример

Износ

15.000.000 МКД

Валута

МКД

Рок на отплата

12 месеци

Годишна каматна стапка

5,5%

Месечна рата (главница и камата)

флексибилно

17.08.2018
  • EUR 61,35 61,4844 61,80
  • USD 52,75 54,0760 54,75
  • CHF 53,00 54,4158 55,60
  • GBP 67,45 68,6977 69,85
  • CNY 6,00 7,8428 8,00